Oyun vastəslə yrənmə

Erkən yaş dvr təhsl zrə al və orta xtsas pedaqoj kollektv n kurs

Barbara Schwartz, flologya elmlər doktoru

Redaktor Carolyn Rutsch

ISBN 9952-400-03-8


Addım-Addım

Uşaqlar və valdeynlər n proqram

1997-c ln may ayında yendən şlənb

Tərcmələr:
Pərvanə Orucova, Ngar Əliyeva
Elm məsləhət: Yəhya Kərmov
Məsləhət: Toğrul Cuvarlı
Redaktor: Rafiq Məmmədli
Korrektor:
Kəmalə Cəfərova
Tərtbatı: Allahverd Kərmov

Ktabın nəşr Aıq Cəmyyət nsttutu Yardım Fondu tərəfndən sfarş olunub və malyyələşdrlb.

apa mzalanıb 24.11.2000, format A4, səhfələrn sayı 152, Trajı 1000 nsxə.

n sz

Aıq Cəmyyət nsttutu, SOROS Fondları və Beynəlxalq Uşaq Ehtyatları Şərq və Mərkəz Avropada, eləcə də kemş Sovetlər Brlyndə erkən yaş dvr təhsl lə məşğul olan pedaqoj kollektvlə mə`lumatları, əməl mvqe və tə`lm materallarını blşmək təşəbbs lə ıxış edblər. md edrk k, bu mə`lumatlar başlanğıc, məktəbəqədər və btda snf məllmlərn təkmlləşdrən pedaqoj kollektvə tədrs prosesndə uşağa mərkəzləşmş təhsl yanaşmasını əsas gtrməkdə kmək edəcək.  Bu məqsədlə bz erkən yaş dvr təhsl lə məşğul olan pedaqoj kollektv n Addım-Addım proqramının  hərtərəfl yanaşma, yrətmə metodologyasına ad br neə beynəlxalq semnar kerrk. Bu semnarlar uşağa hərtərəfl yanaşma təhsl proqramını planlaşdırmaq və yernə yetrmək n lazım olan praktk təcrbən həyata kermək məqsəd daşıyır. Oyun vastəslə yrənmə  kursu bu məqsədlə təşkl olunub və Addım-Addım deyasının təb nətcəsdr.

Addım-Addım proqramı hesab edr k, uşaqlar oyun vastəslə yrənrlər. Uşağa stqamətlənmş təhsl yanaşması snflərndə azyaşlı uşaqlar oyunlar vastəslə daha tez blk əldə edrlər. Br vaxtlar ayrı-ayrılıqda tədrs edlən mvzular oyunlar vastəslə brləşdrlr və uşaqların bu mvzuları təb yolla yrənməsnə şərat yaradılır. Azyaşlı uşaqların yrənmə prosesndə şəxslər və materallarla nsyyətdə olmalarına grə Addım-Addım snflər uşaqların semək, vaxtında reaksya vermək, problem zə ıxarıb həll etmək, znə namlı olmaq və yaradıcı yanaşmaq km dəyərlər nkşaf etdrməy nəzərdə tutur.

Proqramın həyata kerldy l ərzndə Addım-Addım snfnn məllmlər uşaqlar n materallardan stfadə etməyn, nə sə tkb-dzəltməyn, eksperment qoymağın nə qədər vacb olduğunu daha aydın grblər. qtsad cəhətdən nkşaf etməyən lkələrdə uşaqların nəzarət olmadan kağız, yapışqan, qələm və s. materalları stfadə etmələr br qədər qərbə grnə blər, lakn bu proqramda şləyən məllmlər hesab edrlər k, uşaqlarda əql nkşafı və zndəyərləndrmən nkşaf etdrmək n onlar ekspermentlər kerməl, səhvlər etməkdən və ya cəzalanmadan qorxmamalıdırlar. Məllmlər bu metoda əvvəlcə br qədər skeptk yanaşsalar da, sonradan mxtəlf yaş dvrlərndə uşaqların snfdə oyunlar vastəslə btn nkşaf sahələrn yrəndklərn təsdq edblər.

Bu kurs erkən yaş dvr təhsl lə məşğul olan pedaqoj kollektv  n elm baza rolunu oynayır, gələcək məllmlərə uşaqların oyun vastəslə yrənməsn qymətləndrmək və nkşaf etdrmək təcrbəs verr. Məllmlərn snfdə oyunlardan stfadənn əhəmyyətn başa dşmələr ox vacbdr. Oyun vastəslə yrənmə kursu məllmlərə oyunu z tədrs planlarında nəzərə almaq, onu mxtəlf təhsl məsssələrndə və mxtəlf yaşlı uşaqlara tətbq etmək n şərat yaradır, uşaqların maraq, bacarıq və ehtyaclarını nəzərə almaqla fərd yanaşmaq vərdşlər verr. md edrk k, pedaqoj kollektv bu ktabda verlmş metod və məzmunu z erkən yaş  dvr tədrs planları lə uyğunlaşdıracaqdır.

Pamela A. Coughlin, flologya elmlər doktoru, craı drektor
Beynəlxalq Uşaq Ehtyatları


KTABIN NDƏKLƏR

I. Grş və şərh
II. Tədrs planı kursu

Kursun əsas məqsədlər
Kursun məzmunu
Kursdan stfadə etmək n təklflər
Lazım olan mətnlər/ədəbyyat
mum ədəbyyat
Kursun tələblər
Təkmlləşən məllmlər qymətləndrmə təklflər
Əməl şlər n təklflər

lll. Oyun vastəslə yrənmə kursu

Blmə 1: Erkən yaş dvr tədrs kursunda oyunları tətb qetmə

Mvzu 1: Oyunun əhəmyyət və dəyərləndrlməs
Mvzu 2: Oyunun nəzər əsası

Blmə II Oyun və nkşaf sahələr

Mvzu 3: Oyun və nkşaf sahələr - grş
Mvzu 4: Uşağın oyun təcrbələr vastəslə şur prosesnn nkşafını anlama
Mvzu 5: nkşaf sahələrnə ad oyunların planlaşdırılması dl və sosal nkşaf
Mvzu 6: nkşaf sahələrnə ad oyun planlaşdırma fzk və hərək

Blmə III Oyun vastəslə yrənmə n təhsl mht yaratmaq

Mvzu 7: Oyun yerlərn məyyənləşdrmə
Mvzu 8: Oyun vastəslə yrənməyə zək fəalyyət mərkəzlər yaratmaq
Mvzu 9: Krpə, təzə yerməyə başlayan və bağa yaşlı uşaqlar n snfdaxl oyun sahələr yaratmaq
Mvzu 10: Krpə, təzə yerməyə başlayan və bağa yaşlı uşaqlaq n aıq havada oynama mht yaratmaq

Blmə IV Təhsl məsssələr daxlndə oyunu təşkl etməkdə məllmn rolu

Mvzu 11: Məllmlər uşaqların oyun ehtyaclarını necə mşahdə edrlər
Mvzu 12: Krpə, təzə yerməyə başlayan və məktəbəqədər yaş dvr uşaqlarına oyunlarda stqamət vermə
Mvzu 13: btda snf şagrdlər n oyun hazırlama

Blmə V - Təhsl kursu əsasında oyun hazırlama

Mvzu 14: Təhsl məsssələrndə tədrs planına uyğun oyun həyata kermə nəzəryyə və maraqlar əsasında tədrs kursunu planlaşdırma