Məktəb və ailə əməkdaşlığı

Erkən yaş dvr təhsl zrə al və orta xtsas pedaqoj kollektv n kurs

Jacquelyn J. Jones, Susan C. Ignezli, flologya elmlər doktoru

Redaktor Carolyn Rutsch

ISBN 9952-400-03-9


Addım-Addım

Uşaqlar və valdeynlər n proqram

1997-c ln may ayında yendən şlənb

Tərcmə:
Pərvanə Orucova
Elm məsləhət: Yəhya Kərmov
Məsləhət: Toğrul Cuvarlı
Redaktorlar: Zemfra Məmmədqızı
Korrektor:
Kəmalə Cəfərova
Tərtbatı: Allahverd Kərmov

Ktabın nəşr Aıq Cəmyyət nsttutu Yardım Fondu tərəfndən sfarş olunub və malyyələşdrlb.

apa mzalanıb 13.11.2000, format A4, səhfələrn sayı 88, Trajı 1000 nsxə.

n sz

Aıq Cəmyyət nsttutu, SOROS Fondları və Beynəlxalq Uşaq Ehtyatları Şərq və Mərkəz Avropada, eləcə də kemş Sovet ttfaqında erkən yaş dvr təhsl zrə al və orta xtsas pedaqoj kollektv lə əlaqədar mə`lumatlar və tə`lm materalları blşmək təşəbbs lə ıxış edblər. Bz md edrk k, bu mə`lumatlar başlanğıc, məktəbəqədər yaş dvr tərbyələrn və btda snf məllmlərn təkmlləşdrən al və orta xtsas pedaqoj kollektvnn uşağa hərtərəfl yanaşma tərznn formalaşmasına kmək edəcək. Bu məqsədlə bz erkən yaş dvr təhsl zrə al və orta xtsas pedaqoj kollektv n Addım-Addım proqramının hərtərəfl yanaşma - yrətmə metodologyasına ad br neə beynəlxalq semnar kerrk. Bu semnarların məqsəd uşağa hərtərəfl yanaşma təhsl proqramını planlaşdırmaq və yernə yetrmək n lazım olan praktk təcrbən həyata kerməkdr. Məktəb və alə əməkdaşlığı kursu bu məqsədlə təşkl olunub və Addım-Addım deyasının təb nətcəsdr.

Addım-Addım deyası hesab edr k, uşaqlara lkn təhsl verənlər valdeynlərdr. Alənn mdaxləs, təhsl prosesndə ştrakı uğurlu erkən yaş dvr təhsl proqramının zldr. Valdeynlər, nənə və babalar, bacı-qardaşlar və alənn başqa zvlər Addım-Addım snfnn mxtəlf fəalyyətlərndə ştrak edrlər. Onlar snfdə knlllk prnsp zrə z xsus bacarıq və ste`dadları lə (aşpazlıq, musq, ədəbyyat, xarratlıq və s.) tədrs prosesn zəngnləşdrrlər. Məktəbdə knll şləyən valdeynlər məllmə kk qruplarda oxu kermək, uşaqların sylədklərn rəsmlərdə və ya hekayə şəklndə təsvr etmək, br neə uşaqla hesab oyunu kermək və başqa şlərdə kmək gstərrlər. Alə zvlər tədrs proqramına ad otaqlarda rəngləmə, mebeln yerləşdrlməs, həyətyanı sahənn təmzlənməs və tə`mr şlərndə yardım gstərə blərlər. Onların məsləhət komtələrndə ştrakı, valdeyn təhslnə ad tədbrlər planlaşdırması, rayonlara səfərlər təşkl etməs mmkndr. Alələr eyn zamanda paltar, oyuncaqlar, z toxuduqları əşyaları satmaqla, yerl bznes sahələrnə mracət etməklə, malyyə vəsat toplamaqla məktəbn fondunu artıra blərlər.

Proqramın yaranmasından keən son l ərzndə valdeynlər brbaşa cavabdehlk daşımaq və əməkdaşlıq ərvəsndə demokratk təhsl, yə`n btn maraqlı şəxslərn də`vət olunması, z fkr və rə`ylərn bldrməs təcrbəsn keblər. Beləlklə, həm uşaqlar, həm də valdeynlər yrənmə təcrbəs lə zəngnləşblər. Valdeynlər məllm və nzbatılarla brgə z uşaqlarının yrənmə prosesnə cəlb olunmaq mkanı qazandıqlarına grə mnnətdarlıqlarını bldrblər. Onlar həmnn Addım-Addım proqramının məktəbəqədər təhsldən btda təhslə qədər genşlənməsn mdafə edblər.

Bu kurs erkən yaş dvr təhsl zrə al və orta xtsas pedaqoj kollektv n elm baza rolunu oynayır, yrətmə həvəs və praktkası yaradır. Bu da gələcək məllmlərə alə və cma lə brgə şləmək bacarıqları verr. Məllmlər n alələr tədrs prosesndə tərəfdaş km grmək ox vacbdr. Bu kurs alələrlə necə şləməyə dar nmunələr verr, mxtəlf təbətl alə və cmalara hrmətlə yanaşmağa ad təklflər rəl srr. md edrk k, al və orta xtsas pedaqoj kollektv Məktəb və alə əməkdaşlığı ktabında verlmş metod və məzmunu z erkən yaş dvr tədrs planları lə uyğunlaşdıracaqdır.

Pamela A. Coughlin, flologya elmlər doktoru, craı drektor Beynəlxalq Uşaq Ehtyatları


KTABIN NDƏKLƏR

I. Grş və şərh

Məktəb və alə əməkdaşlığı nədr?
Məktəb və alə arasında əməkdaşlığı nə n nkşaf etdrmək lazımdır?
Alən təhsl prosesndə ştraka cəlbetmə
Alən məktəbə cəlbetmə

II Tədrs planı kursu

Kursun əsas məqsəd
Kursun məzmunu
Bu kursdan necə stfadə olunmasına dar təklflər
Lazım olan mətnlər/ədəbyyat/materallar
Əlavə (mum) ədəbyyat
Təkmlləşən məllmlərn znqymətləndrmə təklflər
Əməl ş təklflər

III Məzmun kursu

Blmə 1: Məktəb və alə əməkdaşlığının mum təsvr

Mvzu 1: Alənn ştrakı
Fəalyyət 1-a: Uşaqlıq xatrələrn blşmək
Fəalyyət 1-b: Alənn təhsl prosesndə ştrakı tarx
Fəalyyət 1-c: Alənn ştrakının 6 nv
Fəalyyət 1-d: Təkmlləşən məllmlər alə mdaxləs barədə nə blrlər?

Blmə 2: Alə ehtyaclarını araşdırmaq və anlamaq

Mvzu 2: Mədənyyət qəbuletmə
Fəalyyət 2-a: Mədənyyət qəbul etməyə dar qısa təqdmat
Mvzu 3: Alənn təbətn dəyşmə
Fəalyyət 3-a: Alənn təbətn dəyşməyə dar qısa təqdmat
Fəalyyət 3-b: Alə nmunələrnn kollajı
Fəalyyət 3-c: Krpəlk dvr proqramlarına alələr cəlbetmə deyaları
Mvzu 4: Alələrlə nsyyət
Fəalyyət 4-a: Alələrlə nsyyətə dar qısa təqdmat
Fəalyyət 4-b: Məllm/valdeyn konfransı təcrbələr
Mvzu 5: Evlərə başəkmə
Fəalyyət 5-a: Evlərə başəkməyə dar qısa təqdmat
Fəalyyət 5-b: Nəyə grə evlərə getmək lazımdır?
Fəalyyət 5-c: Evlərə başəkmə - rollarla oyun
Mvzu 6: Alələrn snfdə ştrakı
Fəalyyət 6-a: Alələrn snfdə ştrakına dar qısa təqdmat
Fəalyyət 6-b: Knlllk edən valdeynlər n fəalyyət
Mvzu 7: Valdeyn təhsl
Fəalyyət 7-a: Valdeyn təhslnə dar qısa təqdmat
Fəalyyət 7-b: Valdeyn təhsl sorğusu kermək
Mvzu 8: Valdeyn qrupları təşkl etmək
Fəalyyət 8-a: Valdeyn qruplarını təşkl etməyə dar qısa təqdmat
Fəalyyət 8-b: Aləyə başəkmən qymətləndrmə sorğusu
Mvzu 9: Məxflk
Fəalyyət 9-a: Alələrlə şləyərkən məxflyn saxlanılmasının vacblynə dar qısa təqdmat
Fəalyyət 9-b: Aləyə ad mə`lumatın verlmə qaydası
Fəalyyət 9-c: Telefon oyunu

Blmə 3: cma daxlndə alələrlə şləmək

Mvzu 10: cma araşdırması
Fəalyyət 10-a: cma ehtyaclarını araşdırmaya dar qısa təqdmat
Fəalyyət 10-b: cma ehtyaclarını araşdırmaq n əhatə darəs semək
Mvzu 11: cma ehtyatları lə əlaqə
Fəalyyət 11-a: cma ehtyatları lə əlaqəyə dar qısa təqdmat
Fəalyyət 11-b: cma ehtyatları məsssələrn məyyənləşdrmək

Əlavə

Qymətləndrmə 1
Qymətləndrmə 2
Mvzu 2: mum yrətmə fəalyyətlər