Erkən yaş dvr təhsl zrə fərd yrətmə
Al və orta xtsas pedaqoj kollektv n kurs

Steffan Saifer, flologya elmlər  doktoru, Maryann Baumann, Joan P. Isenberg, Mery Renck Jalongo, flologya elmlər  doktoru

Redaktor Carolyn Rutsch

ISBN 9952-400-02-0


Addım-Addım

Uşaqlar və valdeynlər n proqram

1997-c ln may ayında yendən şlənb

Tərcmə: Pərvanə Orucova
Elm məsləhət: Yəhya Kərmov
Məsləhət: Toğrul Cuvarlı
Redaktorlar: Afaq Əfəndyeva, Qurban Bədəlov
Korrektor: Kəmalə Cəfərova
Tərtbatı: Allahverd Kərmov

Ktabın nəşr Aıq Cəmyyət nsttutu Yardım Fondu tərəfndən sfarş olunub və malyyələşdrlb.

apa mzalanıb 27.10.2000, format A4, səhfələrn sayı 172, Trajı 1000 nsxə.

n sz

Aıq Cəmyyət nsttutu, SOROS Fondları və Beynəlxalq Uşaq Ehtyatları təşklatı Şərq və Mərkəz Avropada, eləcə də kemş Sovetlər Brlyndə erkən yaş dvr al və orta xtsas pedaqoj kollektvlərn mə`lumatlar, əməl mvqelər və təlm materalları lə tə`mn etmək təşəbbs lə ıxış edblər. Bz md edrk k, bu mə`lumatlar başlanğıc, məktəbəqədər və btda snf məllmlərn təkmlləşdrən pedaqoj kollektvə uşağa stqamətlənmş yanaşma tərznn formalaşmasında yardım edəcək. Bu məqsədlə bz erkən yaş dvr al və orta xtsas pedaqoj kollektv n Addım-Addım proqramının  hərtərəfl yanaşma yrətmə metodologyasına ad br neə beynəlxalq semnarlar kerrk. Bu semnarlar uşağa stqamətlənmş təhsl proqramını planlaşdırmaq və yernə yetrmək n lazım olan praktk təcrbən həyata kermək məqsəd daşıyır. Erkən yaş təhsl dvrndə fərd yrətmə kursu bu məqsədlə təşkl olunub və Addım-Addım deyasının təb nətcəsdr.

Addım-Addım deyası hesab edr k, hər uşaq snfə z maraq və tələbatları, fərd yrənmə slubu və bacarıqları lə gəlr. Məllm daha səmərəl şləmək n hər uşağın bacarıqlarını və zəflklərn blməl, bu fərqlərə uyğun strategya və fəalyyət  planı hazırlamağa qabl olmalıdır. Uşaqlarda genş maraq darəs, nkşaf səvyyəs və fərd xsusyyətlər əhatə etməklə məllm hər uşağı qymətləndrdyn gstərr. Qarşılıqlı hrmət və nmunəv mnasbətlər nmayş etdrən məllm uşaqlara da br-br lə bu cr davranmağı aşılayır.

Məllm fərd yrənməyə mkan verən mht yaradır. Ləvazmat, materal və snfn quruluşu hər uşağın nkşafını gcləndrr və selmş fəalyyət hər uşağa ad edlr. Br-brn əvəz edən və maraqlı fəalyyət planlaşdırıb gn ərzndə uşaqları dqqətlə mşahdə edən məllm snfdək uşaqların mxtəlf ehtyac və maraqlarını tə`mn etmək n materalları, mht və fəalyyət dəyşdrə və vəzyyətə uyğunlaşdıra blər. Fərd yrətmə uşaqların hər brnn z nkşaf yolu lə getmələrnə mkan yaradır. Addım-Addım snf uşaqların fərd maraqlarına və nkşaf mərhələlərnə uyğunlaşdırılmış təcrbələr və materallarla zəngn dnamk və dəyşkən mhtdr.

Bu kurs erkən yaş dvr al və orta xtsas pedaqoj kollektv n elm baza rolunu oynayır, yrətmə həvəs və praktkası yaradır. Bu da gələcək məllmlərə uşaqların maraq, bacarıq və ehtyaclarını nəzərə almaqla fərd yanaşmaq vərdşlər verr. md edrk k, pedaqoj kollektv bu ktabda verlmş metod və məzmunu z erkən yaş dvr tədrs planları lə uyğunlaşdıracaqdır.

Pamela A. Coughlin, flologya elmlər doktoru, craı drektor
Beynəlxalq Uşaq Ehtyatları


Ktabın indəklər

I. Grş və şərh

Fərd yrətmə nədr?
Nə n fərd yanaşılmalıdır?
Fərd yrətmə necə olur?
Fərd yrətmənn məqsədlər

II. Tədrs planı kursu

Kursun əsas məqsədlər
Lazım olan materallar/ədəbyyat
Audovzual materal
Təkmlləşən məllmlərn qymətləndrmə təklflər
Mvafq əməl şlərə ad təklflər
stqamətləndrc fkr vərəq

III.Kursun məzmunu

Mvzu 1: Nə n fərd yanaşılmalıdır?

Fəalyyət 1-a: Yuxarı snf şagrdlərnn fərd yrətməyə mnasbətlər və blklər barədə lkn sorğu
Fəalyyət 1-b: Yuxarı snf şagrdlərnn fərd yrənmə slublarını, onların oxşar və fərql cəhətlərn məyyənləşdrən araşdırma
Fəalyyət 1-c: Fərd yrətmənn məqsədlər
Fəalyyət 1-d: Uşağın fərd xsusyyətlər
Fəalyyət 1-e: Uşağın fərd xsusyyətlərnn yrətmə və yrənmə lə əlaqəs

Mvzu 2: Alə mədənyyət

Fəalyyət 2-a: Mədənyyətn və alənn mənəv dəyərlərə və xarakterə təsr
Fəalyyət 2-b: Ədalət və əks fkr nkşaf etdrmək
Fəalyyət 2-c: Mədənyyət məyyənləşdrmək
Fəalyyət 2-d: Alə mədənyyətnə həssas mnasbət planlaşdırma
Fəalyyət 2-e: Alə mədənyyətnə həssaslığa dar materallar
Fəalyyət 2-f: Alə mədənyyətnə həssas yanaşma

Mvzu 3: Yaş və nkşaf səvyyəs

Fəalyyət 3-a: nkşaf mərhələlər
Fəalyyət 3-b: Uşaqların nkşaf araşdırmaları
Fəalyyət 3-c: Tədrs fəalyyətnn uşaqların nkşaf xsusyyətlər lə uyğunlaşdırılması
Fəalyyət 3-d: Uşağın yaşına və qablyyətlərnə grə fərdləşdrmə fəalyyət

Mvzu 4: Cns

Fəalyyət 4-a: Cnsn yrənmə və nkşafa təsr barədə tədqqat və nəzəryyə
Fəalyyət 4-b: Cns xsusyyətlərn təsr
Fəalyyət 4-c: Cnsə planlı reaksya
Fəalyyət 4-d: Cnsə nstnktv reaksya

Mvzu 5: yrənmə slubları

Fəalyyət 5-a: Təkmlləşən məllmn yrənmə slubları barədə z araşdırmaları
Fəalyyət 5-b: Uşaqların yrənmə slublarının məyyənləşdrlməs
Fəalyyət 5-c: yrənmə slublarına planlı reaksya
Fəalyyət 5-d: yrənmə slublarına nstnktv reaksya

Mvzu 6: Bacarıq və ehtyaclar

Fəalyyət 6-a: Bacarıq və ehtyaclara fərdləşdrmə - təbət və tərbyə
Fəalyyət 6-b: Bacarıq və ehtyaclara grə fərdləşdrmə - alə barədə məlumat
Fəalyyət 6-c: Fərdləşdrməyə təhll yanaşma
Fəalyyət 6-d: Fərdləşdrmə - snf təhll

Mvzu 7: Fərd və temperament

Fəalyyət 7-a: Fərdləşdrmə - byklərn temperamentnn araşdırılması
Fəalyyət 7-b: Fərdləşdrmə - uşaqların temperamentnn araşdırılması
Fəalyyət 7-c: Fərdləşdrmə - şəxsyyət
Fəalyyət 7-d: Fərdləşdrmə - təsr jurnalı
Fəalyyət 7-e: Fərdləşdrmə - şəxsyyət və temperamentə grə fəalyyət kartlarının uyğunlaşdırılması

Mvzu 8: Uşaqların maraqları

Fəalyyət 8-a: Maraqları nə məyyənləşdrr?
Fəalyyət 8-b: Uşaqların maraqlarının təhsl dəyər
Fəalyyət 8-c: Uşaqların maraqlarına planlı dqqət
Fəalyyət 8-d: Uşaqların maraqlarına nstnktv dqqət

Mvzu 9: zn dərketmə və znə hrmət

Fəalyyət 9-a: zndərketmə: sosal mnasbət və emosonal nkşafın əsas anlayışları
Fəalyyət 9-b: Uşaq bacarıqlarını yoxlama vərəqlə şəxsyyət və emosonal nkşafı araşdırma
Fəalyyət 9-c: Uşaq bacarıqlarını yoxlama vərəqylə sosal oyun və sosal mnasbət araşdırma
Fəalyyət 9-d: Araşdırma - alə sorğusu/nterv
Fəalyyət 9-e: yrənmə planını yazma
Fəalyyət 9-f:  Fərdləşdrmə: fəalyyət kartı yazma, zndərketmə159

Mvzu 10: Hamısı brlkdə

Fəalyyət 10-a: Uşağa hərtərəfl yanaşma metodu
Fəalyyət 10-b: Uşaqlar n fərd məqsədlərə stnlk vermə və fərd təhsl planı hazırlama
Fəalyyət 10-c: Fərd yanaşmanı mdafə etmə
Fəalyyət 10-d: Məllmlərn fərd yrətməyə dar baxışlarında dəyşklk varmı?